Kvartals­rapporter

Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2024

25/4/2024

I januar 2024 avviklet Dagsavisen virksomheten knyttet til Rogalands Avis i Stavanger. Dagsavisen er i en krevende økonomisk situasjon, og Rogalands Avis var isolert sett ikke økonomisk bærekraftig. I forbindelse med avviklingen av Rogalands Avis ble det kostnadsført engangseffekter på 6,1 millioner kroner.  

Mentor Medier har pr. 1. kvartal 2024 en EBITDA på 1,7 millioner kroner, mot en EBITDA i samme periode i 2023 på 5,2 millioner kroner. Korrigert for engangseffekter på til sammen 6,3 millioner kroner er EBITDA resultatet på 8 millioner kroner, 2,8 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2023.

Driftsinntektene pr. 1. kvartal er på 121,5 millioner kroner, 5,5 millioner kroner lavere enn tilsvarende periode i fjor. Nedgangen kan først og fremst henføres til Dagsavisen, og må sees i sammenheng med frekvensreduksjonen som ble gjort i 2. kvartal 2023 og avviklingen av de lokale utgavene Demokraten og Rogalands Avis.

 Se vedlagte delårsrapport mer informasjon.

Mentor Meder delårsrapport 1. kvartal 2024

Mentor Medier delårsrapport 4. kvartal 2023

29/2/2024

Mentor Medier har i 2023 har en klar resultatforbedring sammenlignet med det svake resultatet i 2022. Årsresultatet viser et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner, mot et underskudd før skatt i 2022 på 20,4 millioner kroner. De viktigste årsakene til den positive utviklingen er en god resultatutvikling for Morgenbladet, langt bedre avkastning på likviditeten, samt at 2022 resultatet var preget av satsningen på TVL.   

Styret foreslår et utbytte for 2023 på 0,60 NOK per aksje.

Mentor Medier delårsrapport 4. kvartal 2023

Mentor Medier delårsrapport 3. kvartal 2023

27/10/2023

Mentor Medier har i 3. kvartal 2023 en omsetning på 126,2 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 0,9 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var omsetningen på 129,6 millioner kroner, og EBITDA-resultatet negativt med 3,7 millioner kroner.

Akkumulert pr. 3. kvartal 2023 har Mentor Medier et EBITDA-resultat på 7,6 millioner kroner, sammenlignet med 5,7 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Resultatet bærer preg av at det er et krevende marked, lavere pressestøtte og et høyere kostnadspress. Samtidig er det gjort flere tiltak. TV Vårt Land ble solgt i starten av 2023, og i Dagsavisen ble det ved årsskiftet iverksatt en prosess for å redusere bemanningen med ti årsverk, samtidig som frekvensen på papirutgavene ble redusert fra seks til tre utgaver i uken i april 2023. I sum leverer Mentor Medier et resultat som viser en mer positiv utvikling enn tilsvarende periode i 2022.

For mer informasjon se kvartalsrapporten som er lagt ut på konsernets hjemmeside.

Mentor Medier delårsrapport 3. kvartal 2023

Mentor Medier delårsrapport 2. kvartal 2023

1/9/2023

Mentor Medier har pr. 1. halvår et EBITDA resultat på 6,7 millioner kroner, mot et EBITDA resultat på 9,4 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Mentor Medier har første halvår 2023 en økning i abonnementsinntektene på 1 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 0,8 %. De rene digitale abonnementsinntektene har hatt en vekst på 2,9 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 10,2 %.

Annonseinntektene viser en nedgang første halvår 2023 på 2 millioner kroner som tilsvarer en nedgang på 7,5 %. De digitale annonseinntektene viser imidlertid en vekst på 9,2 % i perioden.

Konsernet har en netto finansinntekt på 7,1 millioner kroner i 1. halvår 2023 sammenlignet med -5,6 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Forbedringen har sammenheng med økt rentenivå, og en positiv utvikling i finansmarkedet i 2023.  

Resultat før skatt er på 8,6 millioner kroner, 11,7 millioner bedre enn på samme tidspunkt i fjor.

Se vedlagte delårsregnskap for mer informasjon.

Mentor Medier delårsrapport 2. kvartal 2023

Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2023

27/4/2023

Mentor Medier har i 1. kvartal 2023 en omsetning på 135,9 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 5,2 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var omsetningen på 135,5 millioner kroner og EBITDA-resultatet på 8,6 millioner kroner.

Resultat før skatt er på 6,2 millioner kroner, sammenlignet med 3,3 millioner kroner i 1. kvartal 2022.

Etter et svakt resultat i 2022 er styret fornøyd med at de tiltakene som er gjennomført har gitt konsernet en bedre start på det nye året. Det er imidlertid krevende markedsforhold, og en ytterligere kostnadsøkning i 2023, ikke minst på distribusjonsområdet.

 

Se vedlagte delårsrapport for mer informasjon.

Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2023

Mentor Medier delårsrapport 3. kvartal 2022

1/11/2022

Mentor Medier har i 3. kvartal 2022 en omsetning på 129,6 millioner kroner og et negativt EBITDA-resultat på 3,7 millioner kroner. I samme periode i 2021 var omsetningen på 137,9 millioner kroner og EBITDA-resultatet på 6,3 millioner kroner.

Selskapet har hatt en svakere utvikling de siste to kvartalene. Dette skyldes en kombinasjon av høyere kostnader og mer krevende markedsforhold. I tillegg har oppstarten av TV Vårt Land vært mer krevende enn forventet, og finansresultatet er negativt som følge av uroen i finansmarkedet.

Se vedlagte delårsrapport for mer informasjon.

Mentor Medier delårsrapport 3. kvartal 2022

Mentor Medier delårsrapport 2. kvartal 2022

29/8/2022
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier har i 2. kvartal 2022 en omsetning på 132,2 millioner kroner og en EBITDA på 0,8 millioner kroner. I samme periode i 2021 var omsetningen på 131,5 millioner kroner og EBITDA på 7,2 millioner kroner.

Selskapet har en liten økning i omsetningen til tross for at konsernet høsten 2021 avhendet forlagsvirksomheten i både Norge og Sverige. Det er vekst både i annonse- og abonnementsinntektene, men lønnsomheten er likevel svekket det siste kvartalet. Det henger først og fremst sammen med oppstarten av TVL (Vårt Lands TV-kanal), en svakere lønnsomhet i Dagsavisen, men også noe svakere resultater i Vårt Land og Dagen. Kostnadsnivået er høyere i 1. halvår 2022 som følge av at det nå er full aktivitet igjen etter to år med pandemi og et lavere aktivitetsnivå. Det er også inntektsført lavere pressestøtte enn tilsvarende periode i fjor. Morgenbladet har en fortsatt god abonnementsutvikling og god lønnsomhet.  

Se vedlagte delårsrapport for mer informasjon.

Mentor Medier delårsrapport 2. kvartal 2022

Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2022

10/5/2022
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier har i 1. kvartal 2022 en omsetning på 135,5 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 8,6 millioner kroner. I samme periode i 2021 var omsetningen på 136,7 millioner kroner og EBITDA-resultatet på 8,8 millioner kroner. Nedgangen i omsetning må sees i sammenheng med at konsernet høsten 2021 har avhendet forlagsvirksomheten både i Norge og Sverige. Det er vekst både i annonseinntekter og abonnementsinntekter, mens inntektsført pressestøtte er redusert.

Annonseinntektene er på 13,4 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en økning på 1,7 millioner kroner fra samme kvartal i 2021, en økning på 14,3 %. Økningen må sees i sammenheng med at samfunnet var preget at strenge koronarestriksjoner på samme tidspunkt i 2021.  

Abonnementsinntektene er på 64,2 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en økning på 3,2 millioner kroner fra samme kvartal i 2021, en økning på 5,3 %. Det er spesielt Morgenbladet som har hatt en sterk vekst i perioden. Totalt i konsernet er det ved utgangen av 1. kvartal i overkant av 88.000 abonnenter. Totalt antall abonnenter er marginalt lavere enn på samme tidspunkt i 2021, men den rene digitale andelen har økt fra 30 % til 35 % i perioden.

For mer informasjon se vedlagte delårsrapport.

Mentor Medier 1. kvartal 2022

Mentor Medier - Delårsrapport 3. kvartal 2021

4/11/2021
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier har i 3. kvartal en omsetning på 137,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 3,6 millioner kroner. I samme periode i 2020 var omsetningen på 131 millioner kroner og resultat før skatt på 3,4 millioner kroner.

Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 406 millioner kroner og et resultat før skatt på 16 millioner kroner. Pr. 3. kvartal 2020 var omsetningen på 363,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 10 millioner kroner.

Totalt i konsernet er det ved utgangen av 3. kvartal i underkant av 90.000 abonnenter, hvorav andelen rene digitale abonnenter er på ca. 33 %.

Se vedlagte delårsrapport for mer informasjon.

Mentor Medier - Delårsrapport 3. kvartal 2021

Mentor Medier - Delårsrapport 2. kvartal 2021

10/9/2021
Ann-Helen Myhre

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 131,5 millioner kroner og et resultat førskatt på 5,3 millioner kroner. I samme periode i 2020 var omsetningen på 112,8 millioner kroner og resultat før skatt 6,9 millioner kroner. Økningen i omsetningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Morgenbladet per 30.06.2020.

Les rapporten her:

Mentor Medier - Delårsrapport 2. kvartal 2021

Mentor Medier - Delårsrapport 1. kvartal 2021

29/4/2021
Ann-Helen Myhre

Konsernet har i 1. kvartal en omsetning på 136,7 millioner kroner og et resultat førskatt på 7,1 millioner kroner. I samme periode i 2020 var omsetningen på 119,3 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 0,3 millioner kroner. Økningen i omsetningen på 17,4 millioner kroner fra 1. kvartal i fjor skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Morgenbladet.

Les rapporten her:

Mentor Medier 1. kvartal 2021

Mentor Medier - Delårsrapport 3. kvartal 2020

29/10/2020
Ann-Helen Myhre

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 131,0 millioner kroner, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. I samme periode i 2019 var omsetningen på 113,6 millioner kroner og et negativt driftsresultat på 0,5 millioner kroner. Fra og med 3. kvartal er driften av Morgenbladet konsolidert inn i regnskapet, og bidrar med en økning i omsetning på 18,4 millioner kroner.

Les rapporten her:

Delårsrapport 3. kvartal 2020

Mentor Medier - Delårsrapport 2. kvartal 2020

16/9/2020
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier har i 2. kvartal en omsetning på 112,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 3,4 millioner kroner. I samme periode i 2019 var omsetningen på 120,7 millioner kroner og driftsresultatet på 9,1 millioner kroner. Resultatet i 2. kvartal 2019 inkluderte en gevinst knyttet til salget av TV-guiden Programbladet. Inntekt og regnskapsmessig gevinst utgjorde 5,8 millioner kroner, og er en vesentlig årsak til nedgangen i driftsinntekter og resultat i 2020.

Mentor Medier 2. kvartal 2020

Mentor Medier – Delårsrapport 1. kvartal 2020

30/4/2020
Per Magne Tveiten

Konsernet har i 1. kvartal en omsetning på 119,3 millioner kroner, og et negativt resultat før skatt på 0,3 millioner kroner. I samme periode i 2019 var omsetningen på 119 millioner kroner og resultat før skatt på 8,6 mill.

Det har vært en vekst i abonnementsinntektene i perioden, men annonseinntektene har vist en tiltagende negativ utvikling som følge av koronasituasjonen. Resultatet blir også preget av en negativ utvikling på finansplasseringene. I tillegg belaster en planlagt omstilling i Vårt Land regnskapet med 2,1 millioner kroner.

Les rapporten her:

Mentor Medier 1.kvartal 2020 (print)

Mentor Medier – Delårsrapport 3. kvartal 2019

6/11/2019
Kenneth Ericson

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 113,6 millioner kroner, og et resultat før skatt på 0,9 millioner kroner. I samme periode i 2018 var omsetningen på 111,3 millioner kroner og et nullresultat før skatt. 3. kvartal er normalt det svakeste kvartalet i året, og resultatet må sees i sammenheng med dette.

Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 353,4 millioner kroner, et driftsresultat på 14,9 millioner kroner,og et resultat før skatt på 19,7 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2018 hadde konsernet en omsetning på 339,1 millioner kroner, et driftsresultat på 4,3 millioner kroner og et resultat før skatt 5,9 millioner kroner.

Les rapporten her:

Mentor Medier 3.kvartal 2019 (print)

Mentor Medier - Delårsrapport 1.halvår 2019

6/9/2019
Kenneth Ericson

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 120,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 9,1 millioner kroner. I samme periode i 2018 var omsetningen på 111,8 millioner kroner og driftsresultatet på 2,3 millioner kroner.

Akkumulert pr. 1. halvår har konsernet en omsetning på 239,8 millioner kroner og et driftsresultat på 15,4 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2018 hadde konsernet en omsetning på 227,9 millioner kroner og et driftsresultat på 5,3 millioner kroner.

Mentor Medier solgte i 2. kvartal 2019 virksomheten knyttet til TV-guiden Programbladet, og har i den sammenheng fått en regnskapsmessig gevinst på 5,8 millioner kroner. Dette er også den største enkeltårsaken til økningen i omsetningen.

Mentor Medier 1. halvår 2019 (print)

Mentor Medier – Delårsrapport 1. kvartal 2019

30/4/2019
Kenneth Ericson

Konsernet har i 1. kvartal en omsetning på 119,0 millioner kroner, og et driftsresultat på 6,3 millioner kroner. I samme periode i 2018 var omsetningen på 116,0 millioner kroner og driftsresultatet på 3,0 millioner kroner. Flere av våre datterselskap leverer nå bedre resultater enn tilsvarende periode 2018.

Les delårsrapporten her:

Mentor Medier - 1.kvartal 2019 (for print)Mentor Medier - 1.kvartal 2019 (nettversjon)

Mentor Medier – Delårsrapport 3. kvartal 2018

25/10/2018
Kenneth Ericson

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 111,3 millioner kroner, og et driftsresultat på minus 0,9 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 116,4 millioner kroner og driftsresultatet på 0,4 millioner kroner.

Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 339,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner.

Les rapporten her:

Mentor Medier 3. kvartal 2018

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2018

11/9/2018
Kenneth Ericson

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 111,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 2,3 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 115,7 millioner kroner og driftsresultatet på 2,9 millioner kroner.

Akkumulert pr. 1. halvår har konsernet en omsetning på 227,9 millioner kroner og et driftsresultat på 5,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 238,0 millioner kroner og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner.

Les rapporten her:

Mentor Medier 1.halvår 2018

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

3/5/2018
Kenneth Ericson

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det i Mentor Medier vært høyere kostnader enn normalt i 1. kvartal 2018 knyttet til eksterne rådgivere.

Les delårsrapporten her:

Mentor Medier delårsrapport 1.kvartal 2018

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2017

8/11/2017
Kenneth Ericson

Konsernet har en omsetning på 116,4 millioner kroner og et driftsresultat på 0,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 381,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte.

Les rapporten her:

Mentor Medier 3. kvartal 2017

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2017

1/9/2017
Kenneth Ericson

Konsernet hadde en omsetning på 238,1 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 259,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte til flere av selskapene.

Les rapporten her:

Mentor Medier 1. halvår 2017

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2017

4/5/2017
Kenneth Ericson

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner i 1. kvartal 2017. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter fra samme perioden i 2016, er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect. Forbedringen i driftsresultatet kommer hovedsakelig av lavere kostnadsnivå i flere av selskapene.

Les delårsrapporten her:

Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2017

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2016

28/10/2016
Kenneth Ericson

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,1 millioner kroner og et driftsunderskudd på 2,4 millioner kroner i 3.kvartal 2016. Resultatet er preget av at vi fortsatt har prosesser med kostnadsreduksjoner i flere av selskapene, og har i den forbindelse hatt engangskostnader på 3,9 millioner kroner i 3. kvartal.

Akkumulert resultat for Mentor Medier per 3. kvartal 2016 viser et overskudd før skatt på 2,8 millioner kroner, som er 1,3 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2015. Resultatet hittil i år må sees i sammenheng med at vi har belastet resultatet med engangskostnader knyttet til nedbemanning på 11,7 millioner kroner.

Les rapporten her:

Mentor Medier Delårsrapport 3Q 2016

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2016

5/9/2016
Kenneth Ericson

Konsernet hadde en omsetning på 130,8 millioner kroner og et driftsresultat på 16 000 kroner i 2.kvartal 2016. I tilsvarende periode i 2015 hadde konsernet en omsetning på 132,1 millioner kroner og et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Nedgangen i resultat 2. kvartal skyldes at konsernet har gjennomført en prosess med kostnadsreduksjoner og omstilling som omfatter flere av konsernets selskaper. Engangskostnader knyttet til prosessen er kostnadsført med 7,8 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Resultat før skattekostnad for 1. halvår er 4,5 millioner kroner og periodens resultat etter skatt er på 3,4 millioner kroner. Dette er isolert sett svakere enn 1. halvår 2015, da selskapet hadde et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner og et resultat etter skatt på 4,2 millioner kroner, men anses likevel tilfredsstillende sett i lys av engangskostnadene som er belastet regnskapet i 2.kvartal 2016.

Les rapporten her:

Mentor Medier Delårsrapport 2Q 2016

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2016

10/5/2016

Konsernet hadde en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet er 3,6 millioner kroner høyere enn samme periode i 2015. Årsaken til forbedringen er et lavere kostnadsnivå i flere av selskapene.

Sammenlignet med samme periode i 2015 er det en resultatforbedring både i Dagen og Mediaconnect. Rogalands Avis har også et forbedret resultat sammenlignet med 2015, selv om selskapsregnskapet fortsatt viser underskudd. Flere av selskapene i konsernet har prosesser med kostnadsreduksjoner. Dette vil påføre selskapet noen engangskostnader, som gjør at resultatet på kort sikt kan forventes å bli noe svakere den neste perioden.

Les delårsrapporten her:

Mentor Medier_Delårsrapport 1Q 2016

Konsernnyheter