Årsrapporter

Mentor Medier årsrapport 2023

25/4/2024

Mentor Medier har i 2023 en klar resultatforbedring sammenlignet med det svake resultatet i 2022. Årsresultatet viser et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner, mot et underskudd før skatt i 2022 på 20,4 millioner kroner. De viktigste årsakene til den positive utviklingen er en god resultatutvikling for Morgenbladet, langt bedre avkastning på likviditeten, samt at 2022 resultatet var preget av satsningen på TVL.   

Styret foreslår et utbytte for 2023 på 0,60 NOK per aksje.

Se vedlagte årsrapport for mer informasjon.

Mentor Medier årsrapport 2023

Årsrapport 2022

31/3/2023

Mentor Medier har i 2022 en negativ EBITDA på 2,2 millioner kroner, 35,4 millioner kroner svakere enn i 2021.

Det er flere årsaker til den svake resultatutviklingen i 2022, og overordnet kan det pekes på følgende forhold:

  • Pressestøtten ble redusert med totalt 13,4 millioner kroner sammenlignet med 2021
  • Høy prisvekst ga stort utslag på resultatet, og spesielt trykk- og distribusjonskostnadene har økt betydelig.
  • Økt konkurranse, spesielt for Dagsavisen, har bidratt til en svakere inntektsutvikling.
  • Vårt Land satset på TV gjennom det heleide datterselskapet, TV Vårt Land AS. Selv om tv-kanalen raskt ble Norges største kristne tv-kanal, viste det seg at det var mer krevende enn forutsatt å få til en bærekraftig forretningsmodell. Selskapet ble solgt til Knif AS i januar 2023.
  • Finansmarkedene var krevende i 2022 som følge av uroen i verdensøkonomien, og konsernet har fått en negativ avkastning på plasseringen i aksje- og rentefond.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt den 27. april 2023 kl.15.00. Innkallingen til generalforsamlingen vil bli sendt ut 14 dager i forkant av generalforsamlingen.

Se vedlagte årsrapport for 2022 for mer informasjon.

Mentor Medier årsrapport 2022

Årsrapport 2021

30/3/2022
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier har i 2021 en EBITDA på 33,1 millioner kroner, en økning på 4,4 millioner kroner fra 2020. Det er gledelig at den positive resultatutviklingen fortsetter i 2021.

Omsetningen i konsernet er på 551,4 millioner kroner i 2021, 37,9 millioner kroner høyere enn i 2020. Den viktigste årsaken til økningen i omsetningen er at regnskapet for Morgenbladet er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 1. juli 2020, og at vi får helårseffekten av dette i 2021.

Abonnementsinntektene har økt med 33,4 millioner kroner fra 2020. Økningen skyldes hovedsakelig helårseffekten av Morgenbladet. De digitale abonnementsinntektene har i perioden hatt en økning på 46 %. Mentor Medier sine aviser har til sammen ca. 90.000 betalende abonnenter, hvorav ca. 35 % er rene digitale abonnenter.

Annonseinntektene har hatt en økning i 2021 på 6,0 millioner kroner sammenlignet med 2020. Korrigert for effekten av at Morgenbladet ble en del av konsernet pr. 30.06.20, er det en økning i annonseinntekten på 3,3 millioner kroner fra 2020. De digitale annonseinntektene har i perioden hatt en økning på ca. 30 %.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt den 9. mai 2022 kl. 15.00. Innkallingen til generalforsamlingen vil bli sendt ut 14 dager i forkant av generalforsamlingen.

Se vedlagte årsrapport for 2021 for mer informasjon.

Mentor Medier årsrapport 2021

Likestillings- og mangfoldsrapport 2021

30/3/2022
Ann-Helen Myhre

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 så har vi utarbeidet en likestillings- og mangfoldsrapport for 2021.

Se vedlagte rapport for mer informasjon.

Likestillings- og mangfoldsrapport 2021

Årsrapport 2020

24/3/2021
Ann-Helen Myhre

Mentor Medier hadde i 2020 en EBITDA på 28,7 millioner kroner, en økning på 4,4 millioner kroner fra 2019. Det er gledelig at den positive resultatutviklingen fortsetter i 2020, ikke minst tatt i betraktning de negative konsekvensene av koronasituasjonen. I 2019 var det en engangseffekt på 5,8 millioner kroner knyttet til salget av Programbladet, så den reelle forbedringen er dermed enda større.

Abonnementsinntektene har i 2020 økt med 11,3 millioner kroner fra 2019 (ekskl. Morgenbladet). Våre publikasjoner har hatt en god opplagsutvikling som først og fremst skyldes økning i antall digitale abonnement. Mentor Medier sine aviser har til sammen ca. 90.000 betalende abonnenter, hvorav ca. 30 % er rene digitale abonnenter.  

Annonseinntektene har hatt en negativ utvikling, først og fremst som følge av koronasituasjonen. Totalt er det en nedgang i annonseinntektene på 10,4 millioner (ekskl. Morgenbladet). Den negative effekten er størst for Dagsavisen.

Omsetningen i konsernet er på 514 millioner kroner i 2020, 41 millioner kroner høyere enn i 2019. Den største årsaken til økningen i omsetningen er at regnskapet for Morgenbladet er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 1. juli 2020. Det er for øvrig også en mindre økning i inntektene når en ser bort fra effekten som skyldes Morgenbladet.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt digitalt den 29.april 2021 kl. 15.00. Innkallingen til generalforsamlingen vil bli sendt ut 14 dager i forkant av generalforsamlingen.

Årsrapport 2020 (printversjon)Årsrapport 2020 (nettversjon)

Årsrapport 2019

3/4/2020
Per Magne Tveiten

Omsetningen i Mentor Medier er på 472,3 millioner kroner i 2019, som er 10,5 millioner kroner høyere enn 2018.

Abonnementsinntektene har i 2019 økt med 6,4 millioner kroner fra 2018. Våre publikasjoner har hatt en god opplagsutvikling, som først og fremst skyldes økning i digitale abonnement.

Annonseinntektene har i 2019 økt med 4,4 millioner kroner fra 2018. Dette skyldes først og fremst en god utvikling på digitale annonseflater, spesielt i Dagsavisen-selskapene.

Resultatet for Mentor Medier i 2019 viser en EBITDA på 24,3 millioner kroner for 2019, som er en økning på 6,5 millioner kroner fra EBITDA i 2018. Driftsresultatet er på 16,7 millioner kroner, som er en økning på 9,7 millioner kroner fra 2018. Resultat før skatt i konsernet er 24,0 millioner kroner i 2019, som er en økning på 16,8 millioner kroner.

Netto finansinntekt i konsernet er på 7,2 millioner kroner som er en økning på 7,0 millioner kroner fra 2018. Økningen skyldes først og fremst økt avkastning på finansplasseringene i 2019.

Årsrapporten for 2019 kan leses her:

Årsrapport 2019 (printversjon)Årsrapport 2019 (nettversjon)

Årsrapport 2018

18/3/2019
Kenneth Ericson

Resultatet for Mentor Medier i 2018 viser en EBITDA på 17,9 millioner kroner, som er en reduksjon på 10,4 millioner kroner sammenlignet med 2017. Det er engangskostnader på 7,6 millioner kroner i 2018, som skyldes omstrukturering og endrede prinsipper for verdsettelse av varelager. EBITDA før engangseffekter er dermed 25,4 millioner kroner, som er en nedgang på 4,2 millioner kroner fra 2017. Resultatet i både Vårt Land, Dagsavisen og Mediaconnect er bedre enn i 2017. Resultatet i Libris Forlag i Sverige er derimot langt svakere enn forrige år.

Resultat før skatt i konsernet er på 7,2 millioner kroner i 2018, som er en nedgang på 9,9 millioner kroner sammenlignet med 2017.

Årsrapporten for 2018 kan leses her:

Årsrapport 2018 (printversjon)Årsrapport 2018 (nettversjon)

Årsrapport 2017

4/3/2018
Kenneth Ericson

Resultat før skatt i konsernet er 17,1 millioner kroner i 2017, som er en forbedring på 15,0 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Omsetningen i konsernet er på 478 millioner kroner i 2017, som er 42 millioner kroner lavere enn i 2016. Det er flere årsaker til nedgangen i omsetningen. For det første har omsetningen i Mediaconnect blitt redusert med 10,2 millioner kroner, først og fremst som en følge av en strukturendring på transportområdet. Denne endringen har hatt positiv virkning på kostnadsnivået, og gjør at effekten på resultatet blir marginal. Videre fikk Dagsavisen et tilskudd fra LO i 2016 på 10,0 millioner kroner, som var en engangsutbetaling dette året. Mottatt pressestøtte har blitt redusert med
7,2 millioner kroner fra 2016 til 2017. Totale annonseinntekter har vist en nedgang på 3,9 millioner kroner i 2017, noe som tilsvarer en nedgang på 6,9 %.

Som følge av et langt lavere kostnadsnivå i 2017, har Mentor Medier hatt en god lønnsomhetsforbedring. Driftsresultatet i konsern viser et overskudd på 15,0 millioner kroner, som er en forbedring på 15,8 millioner kroner sammenlignet med 2016. I 2016 ble regnskapet belastet med 14,9 millioner i engangskostnader, mens det i 2017 kun har vært engangskostnader på 1,4 millioner kroner. Driftsresultatet for 2017 er det beste driftsresultatet Mentor Medier har hatt i den siste tiårsperioden.

Årsrapporten for 2017 kan leses her:

Mentor Medier Årsrapport 2017

Mentor Medier – Årsrapport 2016

7/4/2017
Kenneth Ericson

Mentor Medier fikk i 2016 et resultat før skatt på 2,1 millioner kroner. Resultatet er sterkt preget av flere større engangseffekter. For det første har regnskapet blitt belastet med 14,9 millioner kroner for omstruktureringskostnad i forbindelse med nedbemanninger. Av dette beløpet er 7,7 millioner kroner belastet Vårt Land og 4,3 millioner kroner belastet Dagsavisen. Dagsavisen har i tillegg en engangskostnad på 15,7 millioner kroner knyttet til et endelig oppgjør for en leieavtale i Kristian IVs gate. I motsatt retning trekker et tilskudd fra LO på 10,0 millioner kroner som er inntektsført i Dagsavisen i 2016. Til sammen gir dette netto engangseffekter på 20,9 millioner kroner for konsernet.

Konsernets resultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) er på 14,4 millioner kroner, som er en nedgang på 10,7 millioner kroner fra 2015. Dersom vi korrigerer for engangseffekter er imidlertid EBITDA i 2016 9,6 millioner bedre enn tilsvarende tall i 2015. Dette betyr at den underliggende driften er forbedret siste året.

–Vi er fornøyd med at vi til tross for store omstillings- og engangskostnader lander på et positivt resultat. Det er gledelig at både Dagen og Libris viser god lønnsomhetsforbedring, samtidig som Mediaconnect har hatt ett av sine beste år. Endringene som er gjennomført i flere av selskapene har lagt et godt grunnlag for vekst og forbedret lønnsomhet for konsernet i 2017, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten.

Årsrapporten for 2016 kan leses her:

Mentor Medier – Årsrapport 2016

Mentor Medier – Årsrapport 2015

1/4/2016
Guro Sølvik

Mentor Medier har et resultat før skatt på 26,5 millioner kroner i 2015, som er en forbedring på 32,6 millioner siden 2014.

I 2015 solgte Mentor Medier sin eierandel på 49,9 % av aksjene i Universum til NTB. Dette har gitt en regnskapsmessig gevinst på 15,8 millioner kroner. I tillegg til den regnskapsmessige effekten av salget i Universum, er det en klar forbedring i lønnsomheten i flere av selskapene i 2015. Den største årsaken til forbedringen er en god lønnsomhetsutvikling i Vårt Land siste året. Dette har en sammenheng med tiltakene som er gjort på kostnadssiden i selskapet.

Omsetningen i konsernet er på 539 millioner kroner i 2015, som er 37 millioner høyere enn i 2014. Den største årsaken til økningen i omsetning er kjøpet av Rogalands Avis høsten 2014.

– Vi er fornøyd med at vi har fått en bedre lønnsomhet i flere av våre selskaper siste året. Samtidig ser vi at inntektene er under press, og arbeidet med omstilling, innovasjon og utvikling vil stå sentralt fremover, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten.

Årsrapporten for 2015 kan leses her:

Mentor Medier – Årsrapport 2015

Konsernnyheter