Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den nye loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt sosial bærekraft.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetsloven § 1.

Åpenhetslovens formål og plikter:                            

1.     Aktsomhetsvurdering

2.    Opplysningsplikt

3.    Årlig redegjørelse 

Redegjørelse om åpenhetsloven er godkjent at styret i Mentor Medier.

Om Mentor Medier

Mentor Medier er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Vi ønsker å fremme publisistisk kvalitet og mangfold, og å bidra til at verdiorientert og meningsbærende innhold når bredere ut i et nordisk marked.

Mentor Medier ønsker å skape større forståelse mellom mennesker og grupper, og være en arena for debatt og dialog. Vi har en konsernstruktur som sikrer den enkelte virksomhets verdimessige og ideologiske særpreg, samtidig som virksomhetene står sterkere sammen enn hver for seg.

Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. De største avisene i konsernet er Vårt Land, Morgenbladet og Dagsavisen i Norge, og Dagen i Sverige. I tillegg utgis avisen Klar Tale. Utenom de publisistiske selskapene, er Mediaconnect en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, mens Medialogistikk tilbyr transport- og distribusjonstjenester. For nærmere beskrivelse av konsernets organisering og våre virksomheter, vises det til konsernets årsrapport.

Mentor Medier tilstreber å være et konsern som er bærekraftig over tid, både økonomisk og samfunnsmessig. I denne redegjørelsen gir vi informasjon om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven. Vi inkluderer våre medarbeidere, kunder og leverandører i arbeidet.

Mentor Mediers arbeid med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, konsernledelsen og i de enkelte virksomhetene. Denne redegjørelsen gjelder for alle virksomhetene i konsernet.

Slik gjør vi det

Mentor Medier arbeider systematisk med å etterleve respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette gjelder både innad i eget konsern og opp mot våre leverandører. Dette gjøres ved at:

·        Vi jobber for at alle våre leverandører og underleverandører skal innfri kravet om respekt for menneskerettigheter

·        Vi jobber for å hindre brudd på menneskerettighetene, da særlig med søkelys på barnearbeid, slavearbeid og diskriminering

·        Vi jobber for at åpenhetsloven etterleves både internt og eksternt

Når det gjelder interne forhold følger vi gjeldende lovverk og forpliktelser. Vi har nedfelt intern policy og gode varslingsrutiner. Samarbeidsstrukturen omhandler tillitsvalgte, tillitsråd og AMU, samt at vi har knyttet til oss bedriftshelsetjeneste.

Våre arbeidsvilkår blir ivaretatt ved hovedavtaler, tariffavtaler og tilhørende lokalavtaler. Samarbeid på tvers med øverste ledelse og tillitsvalgte sikrer god felles åpenhet og dialog.

Det er nulltoleranse for forskjellsbehandling, mobbing og trakassering i våre organisasjoner. Åpenhet og transparens står høyt. Etiske retningslinjer er gjort kjent i organisasjonen.

Aktsomhetsvurderinger

Når det gjelder aktsomhetsvurderingene eksisterer det ingen grenser for når vår plikt stopper. På bakgrunn av dette har vi gjort noen generelle prioriteringer og begrensinger. Vi har utført en risikoanalyse for å kunne gjøre de nødvendige avgrensningene, i tillegg til at vi har innført nye rutiner for oppfølging av både eksisterende og nye leverandører.  

For eksisterende leverandøravtaler med en årlig verdi på over 50.000,- har vi startet arbeidet med å innhente dokumentasjon på hvordan leverandøren, med tilhørende underleverandører, jobber for å fremme grunnleggende respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres ved at leverandøren får tilsendt et spørreskjema hvor de må redegjøre for hva de har på plass av rutiner og dokumentasjon, altså avgi en egenerklæring. Hvis vi ikke er fornøyd med svarene og dokumentasjonen som gis, må leverandøren følges opp ytterligere.

Ved inngåelse av nye avtaler skal spørreskjemaet fylles ut og vurderingen gjøres før avtalen signeres.

Videre har vi foretatt en risikovurdering basert på hvilket land leverandøren kommer fra. Vi har i første omgang vurdert det til at det er lavere risiko knyttet til nordiske leverandører da det i disse landene er et godt lovverk på dette området. Det kan imidlertid også være noen nordiske aktører, som på grunn av ulike underleverandører og/eller innleid arbeidskraft, som vi har vurdert til en høyere risiko. Dette gjelder spesielt innenfor transport- og distribusjonsområdet.

Våre utenlandske leverandører er etablert i følgende land:

Sverige, Danmark, Irland, Storbritannia, USA, Spania, Nederland, Sveits og Bangladesh.

Konsekvenser og tiltak

Vår foreløpige erfaring er at det har tatt noe lengre tid å få gjennomført dette arbeidet med leverandører utenfor Norden, men dette er et løpende arbeid som vil bli prioritert.

Foreløpig har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser av vesentlig art. Det har vært noen tilfeller hvor vi har etterspurt ytterligere dokumentasjon, men da har de svart ut forespørslene på en tilfredsstillende måte.

Vi er av den oppfatning at et økt fokus på dette, både internt og eksternt, har en forebyggende effekt og bidrar til å sette menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på dagsorden.

Likestilling mellom kjønnene

Vi søker å jobbe målrettet, aktivt og planmessig med likebehandling og likestilling for å hindre diskriminering på arbeidsplassen.Vi søker å jobbe målrettet, aktivt og planmessig med likebehandling og likestilling for å hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Mentor Medier ønsker å skape større forståelse mellom mennesker og grupper, og være en arena for debatt og dialog. Vi jobber systematisk, aktivt og målrettet med mangfold og likestilling.  .

Rapport for kjønnsbalanse

Konsernledergruppen har ni medlemmer, fordelt på fem menn og fire kvinner.

Kjønnsbalanse pr virksomhet, pr. 4. kvartal, 2023:

·        Dagsavisen: 55 % menn, 45 % kvinner

·        Vårt Land: 52 % menn, 48 % kvinner

·        Morgenbladet: 52 % menn, 48 % kvinner

·        Dagen: 60 % menn, 40 % kvinner

·        Mediaconnect: 67 % menn, 33 % kvinner

·        Lettlest Media: 50 % menn, 50 % kvinner

·        Medialogistikk: 50 % menn, 50 % kvinner

Rapport lønn

Det ble i 2023 gjennomført en lønnskartlegging for de norske virksomhetene i konsernet. Den viser følgende (ekskl. konsernsjef):

•       Totalt sett tjener kvinner 88,5 % av det menn tjener

•       Kvinnelige ledere tjener 95,1 % av det mannlige ledere tjener

•       Kvinnelige medarbeidere for øvrig tjener 86,7 % av det menn tjener

Karleggingen er på totalnivå for konsernet og det er ikke hensyntatt strukturelle forskjeller. Det er ulike stillingskategorier og ulike roller som påvirker.

Neste lønnskartlegging blir gjennomført basert for lønnsstatistikken for 2025.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Resultatene som vises er for hele konsernet samlet. Målingen ble gjennomført i februar 2023. Svarprosenten var 76 %.

Det er flere av spørsmålene som gir oss innsikt i mangfold, likestilling og diskriminering. Overordnet har vi svært gode resultater, og det er liten forskjell i resultatene fordelt på menn og kvinner. Videre er det liten variasjon i resultatene basert på alder.  

Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og krenkende adferd, dette kartlegges i undersøkelsen. Det er ingen i konsernet som har svart at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller har bli utsatt for mobbing.

Vi har innført rutiner om det skulle være behov for å følge opp resultatene.

Tiltaksoversikt og handlingsplan

Årlige planer for utvikling av våre medarbeidermål gjennomføres. Her vil medarbeiderundersøkelsen være en god temperaturmåler for hva og hvordan vi jobber. I tillegg har vi tillitsråd hvor tillitsvalgte og øverste ledelse deltar. Arbeid knyttet til systemer for drøfting av midlertidig ansatte, tariffarbeid, mangfolds arbeid, generelt samarbeid og andre informasjonspunkter er satt i system på virksomhetsnivå.

 

Miljø

Vi ønsker å være en klima effektiv bedrift og jobber for å oppnå miljømessige gevinster i våre tiltak. Matavfall og sorteringer er gjennomført i hele konsernet. Det meste av virksomheten holder til i sentrale strøk, og bruken av bil er begrenset. Vi har mange digitale møter og mindre reiser. Der det er formålstjenlig, skal miljøeffektive reisemiddel som tog kunne benyttes. 

Papiraviser er et område som har miljømessige utfordringer, og digitalisering vil være et stort og effektivt virkemiddel for å redusere miljøbelastningen.  

For samarbeidspartnere vurderes blant annet miljøbelastning og bærekraft når det skal inngås avtaler. Dette følges opp via våre kontrollrutiner.