Dato for generalforsamling 2017 og valgkomiteens sammensetning

Posted by on mar 1, 2017 in Aksjonærinformasjon |

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier blir torsdag 4. mai kl. 14.00. Valgkomiteen skal forberede valg av styret i Mentor Medier AS og valg av representantskap i Vårt Land AS. Aksjonærer som ønsker å foreslå kandidater, kan ta kontakt med valgkomiteens leder Torstein Lalim:  epost: torlal@skedsmo.kommune.no / mobil +47 995 42 542. Valgkomiteen består for øvrig av følgende medlemmer:  Silje K. Bjørndal, PeO Larsson, Torhild Skogsholm, Lisa Wade....

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2016

Posted by on okt 28, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,1 millioner kroner og et driftsunderskudd på 2,4 millioner kroner i 3.kvartal 2016. Resultatet er preget av at vi fortsatt har prosesser med kostnadsreduksjoner i flere av selskapene, og har i den forbindelse hatt engangskostnader på 3,9 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert resultat for Mentor Medier per 3. kvartal 2016 viser et overskudd før skatt på 2,8 millioner kroner, som er 1,3 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2015. Resultatet hittil i år må sees i sammenheng med at vi har belastet resultatet med engangskostnader knyttet til nedbemanning på 11,7 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier Delårsrapport 3Q 2016...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2016

Posted by on sep 5, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 130,8 millioner kroner og et driftsresultat på 16 000 kroner i 2.kvartal 2016. I tilsvarende periode i 2015 hadde konsernet en omsetning på 132,1 millioner kroner og et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Nedgangen i resultat 2. kvartal skyldes at konsernet har gjennomført en prosess med kostnadsreduksjoner og omstilling som omfatter flere av konsernets selskaper. Engangskostnader knyttet til prosessen er kostnadsført med 7,8 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Resultat før skattekostnad for 1. halvår er 4,5 millioner kroner og periodens resultat etter skatt er på 3,4 millioner kroner. Dette er isolert sett svakere enn 1. halvår 2015, da selskapet hadde et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner og et resultat etter skatt på 4,2 millioner kroner, men anses likevel tilfredsstillende sett i lys av engangskostnadene som er belastet regnskapet i 2.kvartal 2016. Les rapporten her: Mentor Medier Delårsrapport 2Q...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2016

Posted by on mai 10, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner i 1.kvartal 2016. Driftsresultatet er 3,6 millioner kroner høyere enn samme periode i 2015. Årsaken til forbedringen er et lavere kostnadsnivå i flere av selskapene. Sammenlignet med samme periode i 2015 er det en resultatforbedring både i Dagen og Mediaconnect. Rogalands Avis har også et forbedret resultat sammenlignet med 2015, selv om selskapsregnskapet fortsatt viser underskudd. Flere av selskapene i konsernet har prosesser med kostnadsreduksjoner. Dette vil påføre selskapet noen engangskostnader, som gjør at resultatet på kort sikt kan forventes å bli noe svakere den neste perioden. Les delårsrapporten her: Mentor Medier_Delårsrapport 1Q...

Les mer