Mentor Medier – Årsrapport 2016

Posted by on apr 7, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier fikk i 2016 et resultat før skatt på 2,1 millioner kroner. Resultatet er sterkt preget av flere større engangseffekter. For det første har regnskapet blitt belastet med 14,9 millioner kroner for omstruktureringskostnad i forbindelse med nedbemanninger. Av dette beløpet er 7,7 millioner kroner belastet Vårt Land og 4,3 millioner kroner belastet Dagsavisen. Dagsavisen har i tillegg en engangskostnad på 15,7 millioner kroner knyttet til et endelig oppgjør for en leieavtale i Kristian IVs gate. I motsatt retning trekker et tilskudd fra LO på 10,0 millioner kroner som er inntektsført i Dagsavisen i 2016. Til sammen gir dette netto engangseffekter på 20,9 millioner kroner for konsernet. Konsernets resultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) er på 14,4 millioner kroner, som er en nedgang på 10,7 millioner kroner fra 2015. Dersom vi korrigerer for engangseffekter er imidlertid EBITDA i 2016 9,6 millioner bedre enn tilsvarende tall i 2015. Dette betyr at den underliggende driften er forbedret siste året. –Vi er fornøyd med at vi til tross for store omstillings- og engangskostnader lander på et positivt resultat. Det er gledelig at både Dagen og Libris viser god lønnsomhetsforbedring, samtidig som Mediaconnect har hatt ett av sine beste år. Endringene som er gjennomført i flere av selskapene har lagt et godt grunnlag for vekst og forbedret lønnsomhet for konsernet i 2017, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten. Årsrapporten for 2016 kan leses her: Mentor Medier – Årsrapport...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2016

Posted by on okt 28, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,1 millioner kroner og et driftsunderskudd på 2,4 millioner kroner i 3.kvartal 2016. Resultatet er preget av at vi fortsatt har prosesser med kostnadsreduksjoner i flere av selskapene, og har i den forbindelse hatt engangskostnader på 3,9 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert resultat for Mentor Medier per 3. kvartal 2016 viser et overskudd før skatt på 2,8 millioner kroner, som er 1,3 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2015. Resultatet hittil i år må sees i sammenheng med at vi har belastet resultatet med engangskostnader knyttet til nedbemanning på 11,7 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier Delårsrapport 3Q 2016...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2016

Posted by on sep 5, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 130,8 millioner kroner og et driftsresultat på 16 000 kroner i 2.kvartal 2016. I tilsvarende periode i 2015 hadde konsernet en omsetning på 132,1 millioner kroner og et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Nedgangen i resultat 2. kvartal skyldes at konsernet har gjennomført en prosess med kostnadsreduksjoner og omstilling som omfatter flere av konsernets selskaper. Engangskostnader knyttet til prosessen er kostnadsført med 7,8 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Resultat før skattekostnad for 1. halvår er 4,5 millioner kroner og periodens resultat etter skatt er på 3,4 millioner kroner. Dette er isolert sett svakere enn 1. halvår 2015, da selskapet hadde et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner og et resultat etter skatt på 4,2 millioner kroner, men anses likevel tilfredsstillende sett i lys av engangskostnadene som er belastet regnskapet i 2.kvartal 2016. Les rapporten her: Mentor Medier Delårsrapport 2Q...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2016

Posted by on mai 10, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner i 1.kvartal 2016. Driftsresultatet er 3,6 millioner kroner høyere enn samme periode i 2015. Årsaken til forbedringen er et lavere kostnadsnivå i flere av selskapene. Sammenlignet med samme periode i 2015 er det en resultatforbedring både i Dagen og Mediaconnect. Rogalands Avis har også et forbedret resultat sammenlignet med 2015, selv om selskapsregnskapet fortsatt viser underskudd. Flere av selskapene i konsernet har prosesser med kostnadsreduksjoner. Dette vil påføre selskapet noen engangskostnader, som gjør at resultatet på kort sikt kan forventes å bli noe svakere den neste perioden. Les delårsrapporten her: Mentor Medier_Delårsrapport 1Q...

Les mer